5 x zapestna ura Garmin ForeRunner HR35:
 • Simon Štraus
 • Barbara Drenik 
 • Eva Kink Žerjav
 • Jelka Kavtičnik
 • Žiga Rebernik
20 x bon Adidas v vrednosti 40 EUR:
 • Teja Markelj
 • Tia Šalamon
 • Vladimir Čas
 • Živa Jančar
 • Vida Enci
 • Elizabeta Mušič
 • Edi Einspieler
 • Dejan Uršič
 • Damijan Muhič
 • Boštjan Kern
 • Barbara Luis
 • Eva Globokar
 • Dragica Kralj
 • Danijela Kavčič
 • Damjan Kos
 • Brigita Kelc
 • Boštjan Pintar
 • Blaž Koroša
 • Aleš Koštomaj
 • Amadeja Kajba
20 x tekaška majica Duracell:
 • Anja Žagar 
 • Anka Nastran 
 • Barbara Lipavec 
 • Bojan Drobnič
 • Boštjan Lavrenčič 
 • Branka Kuharic Baloh 
 • Brina Dumančič 
 • Urban Kokotec
 • Tamara Štamcar
 • Matej Rop
 • Mateja Sakelšek 
 • Matic Šoba
 • Metka Jamšek
 • Mirjam Homar
 • Gašper Zevnik 
 • Eva Koščak
 • Erik Kladošek
 • Gal Kovše 
 • Helena Vargazon 
 • Jakob Marolt 

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE "DURACELL"

1. člen

Organizator nagradne igre »Duracell« je, v imenu blagovne znamke Duracell, AV studio d. o. o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje.

2. člen

Nagradna igra poteka od 1. 9. do 29. 10. 2017. Nagradna igra je objavljena na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, na materialih v prodajalnah, v reklamnih letakih in se oglašuje tudi v drugih medijih.

3. člen

Kupec lahko v nagradni igri sodeluje na 2 načina:

Z nakupom kateregakoli izdelka znamke Duracell tako, da v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 1. 9. in 29. 10. 2017. Poleg številke računa uporabnik v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Pri sodelovanju z vpisom številke računa, mora kupec, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

Brez nakupa, tako da na spletni strani www.osvoji-nagrado.si zapiše svoj športni cilj, ki ga želi v tem letu uresničiti. Upoštevani bodo vsi vnosi, prejeti do vključno 29.10.2017. Prejeti odgovori ne bodo objavljeni. Odgovori, katerih vsebina ne bo v skladu z zahtevami tega nagradnega natečaja, bo neprimerna ali neustrezna, bodo izločeni iz nagradnega natečaja. Avtor z oddajo odgovora in s strinjanjem s pravili nagradne igre zagotavlja, da je oddani odgovor v skladu z navodili nagradnega natečaja. Udeleženci nagradne igre se odpovedujejo vsem materialnim avtorskim pravicam in jih s svojo udeležbo v nagradnem natečaju v celoti prenašajo na družbo Orbico d.o.o..

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta;
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objave tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

4. člen

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

 • 5 x zapestna ura Garmin ForeRunner HR35
 • 20 x bon Adidas v vrednosti 40 EUR
 • 20 x tekaška majica Duracell

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

V primeru, ko nagrada presega vrednost 42,00 EUR, je nagrajenec po zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

5. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo 3. 11. 2017 na sedežu organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre. 

6. člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, kjer nagradna igra tudi poteka.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. člen

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad (v kolikor, prejeta nagrada presega vrednost 42,00 EUR). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

8. člen

Organizator AV studio d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju. Seznam nagrajencev bo posredoval so-organizatorju, za kateri bo z osebimi podatki prav tako ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

 Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro pišete na elektronski naslov: info@osvoji-nagrado.si  


Ljubljana, 1. 9. 2017

AV studio, d. o. o.