Seznam nagrajencev, ki prejmejo iPhone 7:
  1. Valerija Simončič Plantan
  2. Jože Lukšič
  3. Bernarda Bele
  4. Saša Vezovnik
  5. Daniela Elbert
  6. Nejc Šelhaus
  7. Petra Jerebic
  8. Nada Srt
  9. Samira Nuhanovič
  10. Aša Lovše

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI "GILLETTE" V TRGOVINAH SPAR IN MEGAMARKETIH INTERSPAR OD 12. 7. DO 31. 8. 2018

1. člen - Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »GILLETTE« je podjetje DOMIO d.o.o., Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI24922234 (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov nagradne igre.

Pravila nagradne igre bodo objavljena na www.spar.si in www.osvoji-nagrado.si.

Nagradna igra poteka od 21.7.2017 do vključno 31.8.2017 do 24.00 ure v trgovinah Spar in megamarketih Interspar.

2. člen - Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.  V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.


3. člen - Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je možno na dva načina:

1. Vobdobju od 12.7.2017 do 31.8.2017v trgovinah Spar in megamarketih Interspar opravite nakup katerihkoli dveh izdelkov blagovne znamke Gillette in pošljete prijavo preko SMS sporočila na številko 4333  z naslednjo vsebino: SPAR številka računa.

PRIMER

Prejemnik: 4333

Tekst: SPAR 1234-123-123456

Ko bo sodelujoča oseba poslala sms sporočilo, kot je navedeno v pravilih, bo prejela povratno sporočilo z naslednjo vsebino:

Pozdravljeni,hvala za sodelovanje v nagradni igri. Shranite racun, zrebanje bo 7.9.2017. Za ponovno sodelovanje opravite nov nakup in posljite novo stevilko SPAR racuna. Pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na spletni strani www.osvoji-nagrado.si.

 

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Debitel in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav, vendar le z različnimi številkami računov. Vsak posamezni račun se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vse pravilno poslane prijave prek SMS sporočila, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru, da bo izžreban, poslati organizatorju pred prevzemom nagrade. Iz računa mora biti razvidno, da sta bila kupljena najmanj 2 izdelka blagovne znamke Gillette.

2. V obdobju od 12.7.2017 do 31.8.2017 izpolnjenemu kuponu za sodelovanje, ki ga dobite v trgovinah Spar in megamarketih Interspar, priložite fotografij, na kateri uporabljate izdelke Gillette ter vse skupaj pošljete organizatorju nagradne igre: DOMIO d.o.o., SPAR GILLETTE, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijete prijave, poslane do 4. 9. 2017, pri čemer velja datum poštnega žiga.

V primeru, da v nagradni igri sodelujete na način, naveden v 2. točki 3. člena, lahko sodelujete le enkrat.

Vse pravilno poslane prijave, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.

S Prijavo v nagradno igro (z eno izmed dveh možnosti iz 3. člena teh pravil) sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni pogoj za sodelovanje. Udeleženec nosi stroške poslanega SMS sporočila ter po pošti poslanega kupona.

4. člen - Nagrade

V nagradni igri bomo podelili: 10x iPhone 7 32GB. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek. Fotografije na promocijskem materialu so simbolične.

5. člen - Žrebanje nagrad

Nagradno žrebanje bo 7.9.2017 v prostorih organizatorja v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.spar.si in www.osvoji-nagrado.si. Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat.

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.

Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil po telefonu ali pošti ter nagrade prijavil pristojnemu davčnemu uradu v Sloveniji.

Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade in rokih za prevzem obveščen po telefonu ali pošti.

Nagrajenec mora za prevzem nagrade posredovati svoje ime, priimek, točen naslov, rojstni datum in davčno številko.

O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, mobilna številka dobitnika in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna, pritožba na rezultate ni mogoča. 

6. člen - Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

7. člen - Informacije in objave

Organizator nagradne igre bo pravila nagradne igre objavil na www.osvoji-nagrado.si.

Dodatne informacije dobite po telefonu na številki 040 470 331 vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.

8. člen - Obdelava osebnih podatkov

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Organizator nagradne igre kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi. Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek ter kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

9. člen - Splošne določbe

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju pošljejo SMS sporočilo ali kupon s fotografijo skladno s 3. členom teh pravil, splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejema.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 26. 6. 2017